Friday, December 18, 2009

352



Celebrating Kobe's eleventh birthday!

HAPPY BIRTHDAY, KOBE DOBERMAN!!!

3 comments:

Mari said...

Happy Birthday Kobe!

Oz Girl said...

Happy Birthday sweet Kobe! :)

SaraG said...

Hope Kobe had a wonderful 11th Birthday!!
Take care